282021Maj

PONT dhe ACEG angazhohen të mbështesin turizmin e natyrës në Prespë.

Turizmi i bazuar në natyrë në zonat e mbrojtura të Zonës së Prespës ka një potencial të madh për të kontribuar në ekonominë lokale, për të zvogëluar varfërinë dhe për të ndihmuar zhvillimin e kësaj zone kryesisht rurale, siç argumentohet në raportin “Vlerësimi i Sfidave dhe Mundësive që lidhen me Turizmin e Qëndrueshëm”, porositur nga PONT në vitin 2019. Ndikimet pozitive shoqërore dhe ekonomike të turizmit të bazuar në natyrë do të forcojnë nga ana tjetër çështjen për ruajtjen e natyrës në Zonën e Prespës së Gjerë.

Duke ndjekur këtë linjë argumenti, PONT dha një grant për Qendrën Shqiptare për Qeverisjen Mjedisore (ACEG) në 2019 për të angazhuar sipërmarrës të rinj në Prespa në Shqipëri dhe për t’i mbështetur ata në identifikimin dhe zhvillimin e ideve të biznesit për turizmin me bazë natyrën. Ky veprim u plotësua me ndërtimin e kapaciteteve të administratave të bashkive Pustec dhe Devoll për të krijuar një mjedis të mundshëm për biznese të tilla.

Duke u bazuar në rezultatet dhe arritjet e grantit fillestar, PONT ka nënshkruar një marrëveshje 3-vjeçare me ACEG për të drejtuar më tej energjinë dhe frymën sipërmarrëse të popullatës së re në Prespë drejt turizmit të bazuar në natyrë. Ky grant do të vazhdojë aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve për të krijuar dhe avancuar jetesën alternative përgjatë zinxhirit të furnizimit të turizmit me bazë natyre.

Për këtë qëllim, ACEG do të sigurojë trajnime gjatë punës dhe do të lehtësojë rrjetëzimin midis të rinjve dhe grave në Prespa. 18 anëtarët e Akademisë së Turizmit Rinor, të krijuar gjatë fazës së parë, do të ofrojnë fokusin fillestar për aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve, ndërsa synojnë rekrutimin e anëtarëve të tjerë të interesuar nga komunitetet lokale në Prespa. Zbatimi praktik i aftësive dhe njohurive të përmirësuara do të pilotohet përmes Nismës së “Parkut Shëndetësor të Prespës”, në bashkëpunim me autoritetet e parkut, qeveritë vendore të Pustec dhe Devoll dhe grupeve të biznesit kombëtar.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_0655-1024x683.jpg

Në të njëjtën kohë, granti do të lehtësojë bashkëpunimin midis qeverive vendore përreth Liqenit të Prespës në të tre vendet për të koordinuar përpjekjet e tyre në promovimin e Prespës si një destinacion ndërkufitar i turizmit. ACEG gjithashtu do të promovojë produktet e reja të turizmit të bazuara në natyrë në operatorët turistikë dhe mediat, si dhe do të ndajë arritjet dhe mësimet e nxjerra me komunitetet lokale dhe bizneset, autoritetet e parkut, qeveritë vendore dhe OJQ-të.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *