https://issuu.com/qendraaceg/docs/barometri_i_faqosur
Barometri i bujqësisë në Bashkinë Devoll
https://issuu.com/qendraaceg/docs/dokumenti_i_prioriteteve 
Dokumenti i prioriteteve – Drejt një qeverisje vendore me pjesëmarrje për Bashkinë Devoll


https://issuu.com/qendraaceg/docs/raporti_final__-__hartezimi_i_ndotj
Hartëzimi i ndotjes së Lumit Devoll.
https://issuu.com/qendraaceg/docs/perceptimi_lokal_p_r_ndotjen_n__lum
Perceptimi publik për ndotjen e Lumit Devoll.
https://issuu.com/qendraaceg/docs/udhezuesi_a5.indd
https://issuu.com/qendraaceg/docs/raport_auditimi_energjitik._qendra_aceg
Auditimi Energjitik / Projekti GEAR
https://issuu.com/qendraaceg/docs/local_assessment_on_drr_management_for_pwd_in_kolo
Local assessment on disaster risk management for People with Dissabilities in Kolonja municiaplity.